Biomassacentrales (2)

De voorgenomen plaatsing van drie biomassacentrales (bmc’s) houdt Waddinxveen nog steeds in zijn greep. Hoewel de politieke mogelijkheden uitgeput leken te zijn, doet zich opnieuw een aantal kleine kansen voor om in actie te komen.

Eerste aanzet is het gesprek dat we inmiddels regionaal hebben gevoerd met de voltallige Statenfractie van PvdA Zuid-Holland. Daar is door onze fractie, naast blijvende aandacht voor de – door ons ongewenste – randweg west, gewezen op de problematiek die er speelt rond de bmc’s. Steeds meer wordt duidelijk dat bmc’s niet bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en dat ook de energietransitie op de lange termijn geen profijt heeft van bmc’s.

Inmiddels is er ook een gesprek aangevraagd met de Statenfractie van Groen Links Zuid-Holland. Ook van hen willen we niet alleen weten wat het aangescherpte coalitieakkoord in de praktijk gaat betekenen, maar net zo goed wat het betekent voor al afgegeven vergunningen. Hoe kunnen we elkaar in dat opzicht versterken.

Het zogenaamde stikstofarrest geeft enige aanknopingspunten, maar kennelijk is de nabijheid van Natura-2000 gebieden belangrijker dan de volksgezondheid. Dit blijkt feitelijk ook uit de halfslachtige maatregelen die door ‘het groenste kabinet ooit’ worden getroffen om de hoeveelheid stikstof terug te dringen: halve keuzes, voor een groot deel berustend op vrijblijvende bijdragen.

Hoewel er vanuit de gemeenschap regelmatig druk wordt uitgeoefend om meer de lijn te volgen die de actiegroepen gebruiken. Wij snappen dat, maar vinden het belangrijk dat naast de acties vanuit de samenleving ook de politieke actie voortgezet moet worden. Beiden zijn nodig om voortgang te boeken; ze vullen elkaar aan.

Onze stapjes lijken misschien onzichtbaar, vallen minder op, maar zijn net zo hard nodig. Wij kiezen er niet voor om populistische middelen in te zetten, maar de democratische middelen ten volle te benutten. Voor verandering van beleid is tenslotte ook politiek draagvlak nodig. Teveel (plaatselijke) partijen kijken op dit moment nog anders naar de werkelijke bijdrage van biomassa aan de energietransitie.

Halvard Jan Hettema, fractievoorzitter

Biomassacentrales in Waddinxveen

Als PvdA/GroenLinks Waddinxveen willen wij graag ons standpunt verduidelijken over de geplande biomassacentrales (bmc’s) in Waddinxveen.

De fractie van PvdA/GroenLinks Waddinxveen is tegenstander van bmc’s. Die zijn namelijk niet zo groen als wordt beweerd: toename van fijnstof en CO2 is het gevolg. We hebben geprobeerd de bouw van bmc’s te voorkomen. Er moest bij een van de drie bmc’s een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Dat hebben we geweigerd, maar de rechter floot ons terug op basis van ‘niet-gebouw-technische aard’. Wat we probeerden was om een verband te leggen tussen de bmc en de invloed die het heeft op de volksgezondheid; toename fijnstof, extra bewegingen van aan- en afvoer van groen materiaal door vrachtauto’s e.d. Toen de rechter hier een streep door haalde, waren er geen ‘ruimtelijke problemen’ meer waaruit bleek dat de bmc niet aan de eisen voldeed. Bij een tweede stemming konden we daarom niet tegen stemmen. Wij houden niet van het bespelen van de media op oneigenlijke gronden.

De andere twee bmc’s vallen binnen de regels van het bestemmingsplan Glasparel. Het college van B&W kon die niet weigeren. Als raad hebben we daarover geen zeggenschap. Via een door ons ingediende motie hebben we aangedrongen op een stop op verdere ontwikkeling van bmc’s. Daarvoor heeft het college vervolgens een zgn. ‘voorontwerp bestemmingsplan’ opgesteld, zodat een verdere groei van bmc’s kan worden voorkomen. Dat is in een besloten vergadering gebeurd om ervoor te zorgen dat ondernemers niet op het allerlaatste moment toch nog aanvragen zouden indienen. Kortom; wij zien andere mogelijkheden om aan werkelijke vergroening van ons energieverbruik te werken.

Halvard Jan Hettema, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Waddinxveen
17 november 2018