Wonen

Iedere wijk krijgt een zo evenredig mogelijk woningaanbod in aantal (sociale) huur- en koopwoningen. We willen dat er veel meer woningen worden gebouwd voor de lagere-inkomensgroepen. Daarvoor neemt de gemeente waar mogelijk zelf meer initiatieven en stelt zich actief op naar vastgoedondernemers. Wonen is een recht, een woning geen beleggingsobject. We hanteren een duidelijke ondergrens van 30% voor sociale (huur-)woningbouw. Bij de bouw wordt rekening gehouden met de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij inbreilocaties moet verdichten en vergroenen samengaan.

Bij nieuwbouw wordt het groene gebied ontzien en bouwen we gevarieerder. We kiezen voor meer verdichting van de bestaande bebouwing en zijn niet bang om ook in de hoogte te bouwen. We kiezen bewust voor het bouwen van woningen voor alleenstaanden, voor jong en oud bij elkaar.