Programma 2018

NATUURLIJK SOCIAAL!
dé 18 voor 2018 (en daarna)
Onze belangrijkste programmapunten
voor de komende vier jaren

Sociaal domein
1. Bij hulpvragen over zorg, werk en inkomen behandelen we inwoners met respect.
Elke hulpvraag nemen we serieus. We vinden dat het beter kan door menselijker om te gaan met regels.
2. Waar aanbod van zorg niet past bij de persoonlijke situatie wordt maatwerk toegepast. Iedereen krijgt de zorg die haar of hem toekomt.
3. Begeleiding naar werk gebeurt vanuit de individuele situatie. We steken daarbij in op het benutten van zinvolle mogelijkheden.
4. Het minimabeleid wordt verbreed tot armoedebeleid. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid.

Onderwijs, Cultuur en Sport
5. Nieuwe scholen worden integrale kindcentra.
De aandacht is gericht op het voorkomen van achterstanden bij kinderen.
6. We ondersteunen levensvatbare verenigingen. Verenigingsleven is een van de kernen van onze gemeenschap. We maken dat zichtbaar in concurrerende tarieven van accommodaties.
7. Er komt extra aandacht voor jongeren.  We willen jongeren gericht betrekken bij initiatieven vanuit wijk en buurt door bijvoorbeeld deelname aan de wijkplatforms.

Ruimtelijke ordening en Bereikbaarheid
8. We geven voorrang aan schoon, veilig  en openbaar vervoer. Fietsers krijgen voorrang in de wijk. Wijken en omgeving van publieke gebouwen worden autoluw en  veilig ingericht voor de kwetsbare weggebruiker. Knelpunten, bijvoorbeeld bij de hefbrug, Bloemendaalseweg en Brugweg maken we veiliger.
9. Vrachtverkeer in de bebouwde kom wordt tot een minimum beperkt. We maken afspraken over beladingstijden met bedrijven, winkels en supermarkten om de veiligheid in de dorpskom te bevorderen. We zorgen voor veilige en gezonde schoolroutes in Waddinxveen en in de regio.

Wonen
10. Iedere wijk krijgt een zo evenredig mogelijk woningaanbod in aantal (sociale) huur- en koopwoningen. Om scheefhuren tegen te gaan bouwen we meer woningen met een huur tussen €710 en €850.

Verkeer in de regio
11. Een (provinciale) weg rond Waddinxveen en door het Gouwebos is onnodig.
De aanleg heeft geen meerwaarde en moet worden voorkomen. Verkeer in de regio wordt verbeterd door veilige fietsverbindingen, vervoer over water en goede bereikbaarheid via spoor en openbaar vervoer.

Duurzaamheid en Milieu
12. We doen meer dan groen compenseren. We planten extra bomen en werken aan duurzame groene linten in het dorp. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone lucht. Vooral drukke verkeerspunten krijgen extra groen. Daarbij gebruiken we informatie over luchtkwaliteit.
13. We stimuleren groene energie uit eigen omgeving. We maken zo veel mogelijk gebruik van energie van schone natuurlijke bron. We bouwen zo snel mogelijk energieneutraal en gasloos en stimuleren lokale energie-coöperaties waarbij ook bedrijven een rol spelen.
14. We stimuleren vernieuwingen in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Het ondernemersfonds krijgt ‘vernieuwing’ als extra doel mee. We geven ruimte aan initiatieven van ondernemers, burgers, en organisaties die het dorp eerlijker, mooier en schoner maken.

Open en democratischer
15. We betrekken inwoners bij het uitvoeren van beleid. Voorafgaand aan besluitvorming denken inwoners mee. We nodigen daarvoor per jaar honderd inwoners uit. We checken bij de besluitvorming of de uitvoering klopt met wat er is besproken.
16. Alle vormen van (samen)leven zijn gelijkwaardig. Er is volop ruimte voor activiteiten als daar behoefte aan of vraag naar is. Op zon- en feestdagen mogen winkels open en vinden culturele activiteiten plaats.

Financiën
17. We werken met een sluitende (meerjaren)begroting. We investeren in de toekomst en zorgen voor een goede verantwoording van uitgaven. Hogere kosten  leiden tot hogere gemeentelijke heffingen en tarieven. Kosten en opbrengsten van gemeentelijke diensten blijven in evenwicht.  
18. Als we geld overhouden op de jaarrekeningen, besteden we maximaal de helft ervan aan projecten. Gemeentelijk geld is bestemd voor de inwoners. Zij mogen dus mee profiteren van de overschotten.

Ons complete verkiezingsprogramma vindt u hier.