Woensdag krantendag 292 – 25 april 2018

Ze hebben wat met bonnetjes en memootjes daar bij de VVD. Natuurlijk , iedereen kan wel eens een klein papiertje kwijtraken. Zo’n ministerie ligt natuurlijk vol met allerlei paparassen en ook tijdens een formatie zal heel wat papier verbruikt worden. Immers, in het digitale tijdperk gaat het nog steeds om kleine en grote papieren. Als premier kun je je dat natuurlijk niet makkelijk herinneren. Je hebt al zo veel aan je hoofd. Je kunt het ook niet aan een ander vragen, die bij het formatieproces actief is geweest. Die heeft ook al zo veel aan het hoofd. Je belooft een referendum en je moet het weer inleveren. Lastig om dan nog op de bonnetjes en de memootjes te letten. De ambtenaren die het geschreven hebben, kunnen de premier ook niet waarschuwen. Hij is baas over zijn eigen geheugen, als ambtenaar kun je daar ook niet op gaan letten. Het is dan altijd wat met die VVD ‘ers. De coalitie sloot meteen de gelederen. Als Rutte het zich niet herinnert, dan zijn wij solidair in de vergeetachtigheid. Dan weten alle onderhandelaars het ook niet meer. O ja, na maanden gaat er bij iemand een lichtje branden. Lag er niet iets op een eenvoudig zijtafeltje? Aarzelend geven sommigen toe, dat er wel wat is geschreven, maar dat kwam niet goed in de kraam te pas, dus dan maar wegmoffelen. En dan komt plotseling iemand er toch achter. Gewoon tegen beter weten volhouden, dat je er geen herinnering aan had. Hoe dom kun je nu reageren. Vind je het gek, dat mensen de politici met moeite vertrouwen?

Plaatselijk geen politiek nieuws in mijn huis-aan-huisblad. Ik kijk uit naar het nieuwe College en de afspraken die ze gemaakt hebben. Eerst even koningsdag vieren en dan kunnen de Waddinxveners toch wel eindelijk kennismaken met het nieuwe College? Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het goed komt.

Bert de Rijke

Coalitiebesprekingen

Sinds 26 maart zijn de VVD en PvdA/GroenLinks – beiden winnaar van een zetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – met WeWa en D66 in gesprek over het vormen van een coalitie. Tijdens de coalitiebesprekingen buigen de vier partijen zich over datgene wat hen bindt. Dat gebeurt in een goede sfeer met oog voor elkaars verschillende opvattingen. Tijdens het proces hebben partijen afgesproken dat we dat in vertrouwen doen en dat de formateur degene is die als spreekbuis fungeert. Ik zal dan ook niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, tenzij daarover door de formateur (Martin Kraaijestein) al is bericht. In die zin vertel ik niet veel nieuws en herhaal slechts de informatie die al gedeeld is. Zo hebben we gesproken over de WMO, educatie, sport, kunst en cultuur.

In de beeldvorming hebben we de afgelopen periode gemerkt dat de tegenstellingen tussen de huidige coalitiepartijen en de onderhandelende partijen leidden tot gevoeligheden. Iets wat helaas altijd speelt als er sprake is van ‘winnaars en verliezers’. Wat daarvan ook de oorzaak is; het mag nooit leiden tot een tweedeling in de onderlinge verhoudingen binnen ons dorp. Het betekent een opgave aan de onderhandelende partijen om uit te stralen dat we er zijn voor iedere Waddinxvener en dat we zoeken naar gezamenlijkheid in plaats van naar tegenstellingen. Om die reden gaan we dan ook verder met onze besprekingen. Wij zullen jullie als leden op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Op dit moment wordt de fractie officieel gevormd door ondergetekende, Nikki ten Zijthoff en Henry ten Zijthoff. Mochten de onderhandelingen slagen, is Henry – tevens mede-onderhandelaar – onze wethouder kandidaat. In dat geval zal Jan van der Loo doorschuiven naar de fractie. Fleur Straver wordt mogelijk fractievertegenwoordiger. Een en ander hangt onder andere af van de combinatie met haar afstuderen. In de komende periode zullen we de portefeuilles onderling verdelen.

Halvard Jan Hettema
fractievoorzitter

Woensdag krantendag 291 – 11 april 2018

Het is weer woensdag dus ik heb mij zelf opgelegd dan eens in de 14 dagen iets te schrijven. Het lijkt rustig op het Nederlandse politieke vlak. Overal zijn gemeenten bezig een nieuw college te vormen. Sommige gemeenten gebruiken een informateur en een formateur. Ze spiegelen zich aan de landelijke politiek en halen zo natuurlijk wel de pers. In ons dorp is ook een (in)formateur aan het werk. Er moet wel wat veranderen in Waddinxveen en dat gaat niet zo makkelijk. 4 partijen moeten het eens worden. Het is te hopen dat er geen keurslijf ontstaat, wat dan de naam Coalitieakkoord krijgt. Dan zit de politiek 4 jaar op slot. Soms is het nodig om tijdens de rit eens van een standpunt te veranderen, want als je nooit verandert heb je ook nooit nagedacht. Misschien bent u net als ik erg benieuwd, wat er op het gebied van duurzaamheid, milieu, verkeersveiligheid en zorg uit de koker komt. Ik noem maar een paar zaken die van belang zijn. Immers, het Rijk heeft in haar wijsheid taken naar de gemeenten overgeheveld en die moeten er nu wat van maken. Zorg, WMO, Jeugdbeleid dat is andere koek dan tegels recht leggen en bomen en struiken snoeien. Waddinxveen is de laatste jaren overal op de schop genomen,dus nu maar al die andere zaken aanpakken. Er rust een schone taak op een nieuw College.

Het basisonderwijs moet het ook weer ontgelden. De kwaliteit gaat achteruit. Dat is niet zo vreemd, want het beleid van de afgelopen 20 jaar is zodanig dat alle probleemgevallen gewoon in het basisonderwijs opgevangen moeten worden. Leerlingen, die een storend gedrag vertonen, konden vroeger ( echt niet makkelijk) naar het speciaal onderwijs. Dat mag niet meer sinds Weer Samen Naar School. Ze kunnen dus gewoon de gang van zaken in de groep verstoren. Leerlingen, die veel moeite hadden zich de gewone lesstof eigen te maken, konden eventueel naar het speciaal onderwijs en kregen daar in kleine groepen veel aandacht en een aangepast programma. Dat mag ook niet meer, ze blijven in het gewone basisonderwijs. Als de kwaliteit van de groep leerlingen op die manier achteruit gaat, moet je niet vreemd opkijken dat het resultaat van dat onderwijs achteruit gaat.

Bert de Rijke

 

Donderdag krantendag 290 – 22 maart 2018

Natuurlijk even een dagje gewacht. DE woensdagkrant stond wel vol met berichten over de verkiezingen, maar alleen de uitslag is belangrijk. Ik heb niets aan het standpunt van een toevallige voorbijganger in Apeldoorn of Hilvarenbeek. Daar spelen, denk ik, andere belangen dan in Waddinxveen. Daar mogen de winkels al lang op zondag open.

De uitslag van Waddinxveen ontdekte ik op woensdagavond omstreeks 23.40 op een site op mijn laptop. Alleen een zeteltje van D’66 had geruild met een zeteltje voor de VVD. Verder waren de lokale partijen ( PCW en Wewa) gelijk gebleven en alle andere partijen ( PvdA/GroenLinks en het CDA) waren gelijk gebleven. Ik vraag me soms af, hoe bont de VVD’ers het moeten maken wil de partij er last van hebben. Allerlei politici maken het wel eens bont, maar de VVD spant de kroon, maar de stemmers maakt dat niets uit. De aanhang is trouw en groeit gestaag. Het lijkt wel of je met gesjoemel of andere zaken daar gewoon weg komt. Of komt het doordat er een grote scheiding is tussen landelijke en plaatselijke VVD? En nu een College vormen. Zou de club die nu aan het roer van Waddinxveen staat gewoon doorgaan? Ik denk van wel, want pluche plakt.

Gelukkig kwam mij donderdagmiddag ter ore dat er een “klein” foutje was gemaakt op een stembureau en dat PvdA/GroenLinks toch op 3 zetels uitkomt en PCW er een inlevert.

Dat geeft nu weer eens nieuwe mogelijkheden in de raad. Zou het zo kunnen gebeuren dat de niet-christelijke partijen elkaar vinden? Dat zou een unicum voor Waddinxveen zijn, maar ook wel eens verfrissend. Ik ben benieuwd of dit een optie is. Het worden spannende tijden voor Waddinxveen, maar zondag een boodschap doen is nu wel heel dicht bij gekomen. O ja, natuurlijk, er zijn belangrijkere dingen , zoals duurzaamheid , veilig verkeer, een westelijke randweg, de zorg, speelplaatsen, plekken voor hangjongeren, sportfaciliteiten, kortom op zondag de winkels open? Ga je daarvoor toch eventueel naar omringende gemeenten. Als de rest van de belangrijke punten nu maar genoeg aandacht krijgen.

Bert de Rijke

Duiding uitslag verkiezingen 21-03- 2018

_mbo3825Tijdens het duidingsdebat, een noviteit in het Waddinxveense, heeft lijsttrekker Halvard Jan Hettema, gesecondeerd door Henry ten Zijthoff, de uitslag van de verkiezingen als volgt geduid.

Ons doel
De verkiezingsuitslag heeft PvdA-GroenLinks uiteindelijk gebracht wat we hadden gehoopt én verwacht. In ons verkiezingsprogramma, maar ook via sociale media, gaven we aan dat we graag bestuurlijke vernieuwing in gang willen zetten. Veel kiezers hebben dat kennelijk gewaardeerd. 
We zijn altijd helder geweest in wat we willen voor de minder draagkrachtigen in onze gemeente en het zal niemand zijn ontgaan dat we pal staan voor het behoud van het groene karakter van ons dorp en onze regio.

Hoe duiden wij de totaaluitslag?
Ik loop in het kort de verschillende partijen even langs.

De winst van de VVD is, volgens ons mede te danken aan een veranderde, frissere aanpak in de laatste jaren. D66, met wie we vaak op een lijn zitten, heeft last gehad van een landelijke tendens, vergelijkbaar met de situatie die ons vier jaar geleden dwars zat. Verantwoordelijkheid nemen wordt niet altijd gewaardeerd.

Het CDA blijf stabiel met dank aan een trouwe achterban. Datzelfde geldt mijns inziens ook voor de PCW, dat naar onze inschatting verloor door de hogere opkomst die zorgt voor een betere afspiegeling van de kiezersverhoudingen. WeWa tenslotte laat zien dat het is uitgegroeid tot een stabiele factor in ons politieke landschap.

Wat kunnen we hieruit concluderen en wat betekent dat voor het vervolg?
We hebben een duidelijke keuze gemaakt waarin bestuurlijke vernieuwing centraal staat. Wij vinden dat er in het vervolg van het proces een duidelijke rol is weggelegd voor een van de winnaars van deze verkiezingen: de VVD. We zien, naast verschillen, ook overeenkomsten in aanpak. Wat we vooral  gemeen hebben, is de drang om aan de slag te gaan met een modernere bestuurscultuur. Hun standvastigheid staat ons aan.

Met het CDA en de PCW hebben wij programmatische raakvlakken, vooral op sociaal gebied. Of dat  voldoende is om vernieuwingen in gang te zetten, is bij ons een punt van zorg. Er is de afgelopen jaren veel opgepakt, maar de openheid en communicatie verdienden niet altijd de schoonheidsprijs. Over D66 was ik al duidelijk. Met hen hebben we inhoudelijk veel raakvlakken. Ook hun toekomstbeeld en warme hart voor onderwijs spreekt ons erg aan. Wewa ten slotte is ons steeds beter gaan bevallen, vooral door de verfrissende aanpak van de fractievoorzitter.

Conclusie
Alles overziend komen we tot de conclusie dat we, als ook de andere partijen daarvoor in zijn, snel, zorgvuldig en doelmatig aan de slag willen. Een samenwerking met VVD, D66, WeWa en PvdA-GroenLinks biedt wat ons betreft goede perspectieven. Die combinatie onderstreept de verandering die wij voorstaan en representeert bovendien een ruime meerderheid van de kiezers. Gezien onze duidelijke voorkeur, vinden wij een informatieronde overbodig.

 

Woensdag krantendag 289 – 7 maart 2018

Ik moet even naar de krant van maandag terug. In de voetnoot van Arnon Grunberg stond toen het volgende zinnetje: “Volgens Salzborn fungeren antisemitisme en in mindere mate racisme als quasireligieuze verklaring voor alles. Daaraan voeg ik toe: vooral voor het eigen falen. Rassenwaan groeit op de mesthoop van minderwaardigheidsgevoelens en vermeend falen, mede daaruit volgt superioriteitsdenken.”

Als ik nu in de tijd van gemeenteraadsverkiezingen de landelijke politici ( waar bemoeien zij zich toch mee?) van sommige partijen en enkele raadskandidaten hoor praten, denk ik van Grunberg de spijker keihard op zijn kop slaat. Wijzen naar een ander, schreeuwen over minderheidsgroepen, zelfs IQ verbinden met ras, het kan niet gekker.

Ook leuk, de omroep probeert een debat te organiseren i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen met de fractieleiders in de Tweede Kamer. Volgens mijn eenvoudige geest hebben die nergens zitting in een gemeenteraad ( hoewel Wilders wel soms kandidaat staat). Dan kunnen zij weer gaan praten over algemene zaken, wat dacht je van Europa? Nu zeggen plotseling twee leiders af. Die willen niet met een ander praten. Dat is toch eigenlijk heel gewoon in een democratie, met elkaar praten over belangrijke zaken. En dan te denken dat een van de partijen het woord democratie in zijn naam heeft. Vreemde vogels in dat versnipperde politieke landschap.

En nog even in het kader van van-de-hak-op-de-tak: we hebben te weinig monteurs, bijvoorbeeld om nieuwe huizen op tijd te voorzien van gas,water en elektra. Jongelui kiezen voor een andere opleiding, een “hogere”opleiding. Het is me al meer opgevallen, dat monteurs ( verwarming, auto) erg veel kennis hebben van ingewikkelde zaken. En dat zijn ook onmisbare vaardigheden in onze steeds ingewikkelder worden maatschappij. Het wordt tijd dat we die vaardigheden eens goed gaan belonen. Ook een leasebak van de baas, ook een bonus aan het eind van het jaar en vooral een goed salaris. We moeten er langzamerhand aan wennen dat onmisbare vaardigheden ook goed gewaardeerd moeten worden en niet klagen over het hoge arbeidsloon dat betaald moet worden. Ik zou zeggen, dan doe je het toch lekker zelf!

Tenslotte: de PCW heeft reclameborden geplaatst. Op een bord staat : we hebben oog voor de buurtwinkels. Op een ander bord: we willen de zondagsrust. Nu was er een buurtwinkel in Waddinxveen Noord, die graag op zondag open wilde gaan om de broodnodige omzet te halen. Dat mocht niet. Deze supermarkt mocht ook niet meeloten voor een zondagsopening. Dus nu is de buurtwinkel dicht met dank aan het halsstarrige beleid van PCW. Hoezo oog voor de buurtwinkels? Als het maar niet op zondag is. Je weet wel: “Altijd is Kortjakje……”

Bert de Rijke

Mobiliteit en veiligheid

_mbo3825PvdA/GroenLinks vindt dat we kritischer over mobiliteit in de regio moeten nadenken dan nu gebeurt. Andere plaatselijke partijen vinden het lastig om over andere oplossingen na te denken. Zij kiezen snel voor opties als:
– een nieuwe brug over de Gouwe (waar dan?),
– een tunnel onder de Gouwe (wie zal dat betalen?),
– verbreding van de A20 (waar komen de nieuwe files te staan?)
– een randweg om het dorp (wat levert dat op aan extra sluipverkeer?)

Tegelijkertijd wil men het groene karakter van het dorp behouden. Natuurlijk begrijpen ook wij dat onze regio economisch aantrekkelijk moet blijven, alleen zoeken wij liever naar andere alternatieven. Vooral voor het regioverkeer. Minder personenvervoer op provinciale- en snelwegen biedt het goederenvervoer meer ruimte. Dat is óók belangrijk voor bereikbaarheid van bedrijven.

Alternatieven zijn best te vinden:
– een veilige fietsoversteek (en opstelplaats) bij de hefbrug; in overleg met de provincie,
– goede (snel) fietsverbindingen in de regio; in overleg met regiogemeenten,
– afspraken met leveranciers voor levertijden van goederen; in overleg met OPW,
– betere aansluiting van ov in de regio; dat vraagt overleg met NS, Arriva, ProRail,
– aansluiting op fietswegennet van Gouda naar Rotterdam; in overleg met regio,
– eventueel aansluiting op het metronetwerk (vraagt wel onderzoek!).

In een sociaal-democratisch gedachtegoed (PvdA) en met voldoende inlevingsvermogen (GroenLinks) past het niet om je eigen problemen op te lossen en de ander vervolgens met jouw problemen op te zadelen. De keuze voor de randweg is er zo een. Ons probleem denken we op te lossen, we zadelen Boskoop en Hazerswoude-Dorp op met een groot probleem. In de regio zorgen we echter voor een aanzuigende werking van extra noord-zuidverkeer. Daar krijgen we zelf ook last van. Het artikel van Duurzaam Waddinxveen – HvH van 28 februari – verwijst daar indirect ook naar.

Er zijn grenzen aan de groei. Die grenzen zijn in zicht. Onze leefomgeving staat onder druk. Veiligheid is niet persé meer agenten op straat. Veiligheid is ook schone lucht in blijven ademen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om meer evenwichtig beleid en afstappen van traditionele oplossingen!