Openheid, democratie, financiën

We betrekken inwoners actiever bij het uitvoeren van beleid. Voorafgaand aan en tijdens besluitvorming denken en beslissen inwoners mee in de vorm van een burgerforum. We nodigen daarvoor per jaar of per project inwoners uit. We checken bij de besluitvorming of de uitvoering klopt met wat er is besproken.

Alle vormen van (samen)leven zijn gelijkwaardig. Er is volop ruimte voor activiteiten als daar behoefte aan of vraag naar is. Er wordt gezocht naar wegen om de positie van onze culturele minderheden te versterken door ze meer te betrekken bij planvorming om het bevolkingsdeel dat nu weinig participeert beter te betrekken. De positie van lhbti’ers in onze gemeente wordt actief ondersteund door voortdurend oog te hebben voor vormen van achterstelling en discriminatie.

Financiën

Als we geld overhouden op de jaarrekeningen, besteden we maximaal de helft ervan aan projecten. Gemeentelijk geld is bestemd voor de inwoners. Zij mogen dus mee profiteren van de overschotten. Met een “Denk en Doe Mee Fonds” laten we de inwoners meedenken en beslissen over gerichte projecten ter verbetering van de leefomgeving.

We werken met een sluitende (meerjaren)begroting. We investeren in de toekomst en zorgen voor een goede verantwoording van uitgaven. Hogere kosten leiden tot hogere gemeentelijke heffingen en tarieven. Kosten en opbrengsten van gemeentelijke diensten blijven in evenwicht. Mocht voor behoud van het gewenste evenwicht verhoging van de gemeentelijke lasten onvermijdelijk zijn, dan zullen wij rekening houden met de betaalbaarheid en kwetsbare groepen inwoners hiervan ontzien.