Verantwoording verkiezingsprogramma 2022-2026

Verantwoording
Dit verkiezingsprogramma kwam tot stand door input vanuit de landelijke programma’s van beide partijen. Het is door het bestuurlijk overleg en diverse leden vertaald naar de plaatselijke situatie. Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van december 2021 is het vastgesteld.

Het is aan de toekomstige fractie om, op basis van dit programma, te komen tot een verdere concretisering naar specifieke situaties. De leden spreken erin uit wat ze van belang vinden om de komende vier jaar aan de orde te stellen. De fractie heeft een eigen verantwoordelijkheid waaraan zij vorm en inhoud geeft in de besluitvormingsprocessen binnen de gemeenteraad. Zij informeert de leden en verantwoordt zich over de keuzes die zij maakt. De fractie overlegt waar nodig met het bestuurlijk overleg en de leden over koerswijzigingen.

Leeswijzer
Dit programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de uitgangspunten waaruit de keuzes in het programma (het tweede deel) voortvloeien. Wat bindt ons als twee partijen, wat bepaalt onze keuzes? Die uitgangspunten zijn niet altijd concreet geformuleerd, omdat ieder lid dat vanuit een eigen invalshoek beschouwt. In de 23 punten worden de uitgangspunten concreter: daar wordt aangegeven wat we met elkaar voor Waddinxveen willen betekenen of bereiken.

Onze uitgangspunten
PvdA/GroenLinks staat voor verandering. Wij staan voor een positieve en toch kritische manier van politiek bedrijven. Daarbij kijken we niet alleen naar de korte termijn en naar het eigenbelang. We staan juist voor een politiek waarin de gemeenschap centraal staat waarin gelijke kansen voorop staan.
PvdA/GroenLinks stelt mensen in de samenleving centraal, niet een participatiemaatschappij. Vanzelfsprekend zorgen mensen voor elkaar, maar de (gemeentelijke) overheid wordt weer de beschermer van de kansarmen die door de marktwerking in de knel zijn geraakt.
PvdA/GroenLinks stelt een leefbare omgeving centraal, niet een groei-economie die gebaseerd is op kille cijfers. Wij zorgen ervoor dat er een goed evenwicht is tussen leefbaarheid en betaalbaarheid.
PvdA/GroenLinks stelt investeren in de toekomst centraal, niet bezuinigen om een kortetermijnprobleem op te lossen. We houden daarbij inkomsten en uitgaven in de gaten.
PvdA/GroenLinks stelt openheid en duidelijkheid centraal, geen juridische politiek maar duidelijke en begrijpelijke taal. Een logisch kloppend verhaal.
Wij willen mensen met elkaar verbinden, vertrouwen en hoop centraal stellen in plaats van verdeeldheid en onduidelijkheid te zaaien.

Lees op de themapagina wat wij van het grootste belang vinden voor onze gemeente

Lees de 24 programmapunten over het sociaal domein, het milieu, wonen, mobiliteit, meedoen in de samenleving en besturen.