Biomassacentrales in Waddinxveen

Als PvdA/GroenLinks Waddinxveen willen wij graag ons standpunt verduidelijken over de geplande biomassacentrales (bmc’s) in Waddinxveen.

De fractie van PvdA/GroenLinks Waddinxveen is tegenstander van bmc’s. Die zijn namelijk niet zo groen als wordt beweerd: toename van fijnstof en CO2 is het gevolg. We hebben geprobeerd de bouw van bmc’s te voorkomen. Er moest bij een van de drie bmc’s een verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. Dat hebben we geweigerd, maar de rechter floot ons terug op basis van ‘niet-gebouw-technische aard’. Wat we probeerden was om een verband te leggen tussen de bmc en de invloed die het heeft op de volksgezondheid; toename fijnstof, extra bewegingen van aan- en afvoer van groen materiaal door vrachtauto’s e.d. Toen de rechter hier een streep door haalde, waren er geen ‘ruimtelijke problemen’ meer waaruit bleek dat de bmc niet aan de eisen voldeed. Bij een tweede stemming konden we daarom niet tegen stemmen. Wij houden niet van het bespelen van de media op oneigenlijke gronden.

De andere twee bmc’s vallen binnen de regels van het bestemmingsplan Glasparel. Het college van B&W kon die niet weigeren. Als raad hebben we daarover geen zeggenschap. Via een door ons ingediende motie hebben we aangedrongen op een stop op verdere ontwikkeling van bmc’s. Daarvoor heeft het college vervolgens een zgn. ‘voorontwerp bestemmingsplan’ opgesteld, zodat een verdere groei van bmc’s kan worden voorkomen. Dat is in een besloten vergadering gebeurd om ervoor te zorgen dat ondernemers niet op het allerlaatste moment toch nog aanvragen zouden indienen. Kortom; wij zien andere mogelijkheden om aan werkelijke vergroening van ons energieverbruik te werken.

Halvard Jan Hettema, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Waddinxveen
17 november 2018

Advertenties

Coalitiebesprekingen

Sinds 26 maart zijn de VVD en PvdA/GroenLinks – beiden winnaar van een zetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – met WeWa en D66 in gesprek over het vormen van een coalitie. Tijdens de coalitiebesprekingen buigen de vier partijen zich over datgene wat hen bindt. Dat gebeurt in een goede sfeer met oog voor elkaars verschillende opvattingen. Tijdens het proces hebben partijen afgesproken dat we dat in vertrouwen doen en dat de formateur degene is die als spreekbuis fungeert. Ik zal dan ook niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, tenzij daarover door de formateur (Martin Kraaijestein) al is bericht. In die zin vertel ik niet veel nieuws en herhaal slechts de informatie die al gedeeld is. Zo hebben we gesproken over de WMO, educatie, sport, kunst en cultuur.

In de beeldvorming hebben we de afgelopen periode gemerkt dat de tegenstellingen tussen de huidige coalitiepartijen en de onderhandelende partijen leidden tot gevoeligheden. Iets wat helaas altijd speelt als er sprake is van ‘winnaars en verliezers’. Wat daarvan ook de oorzaak is; het mag nooit leiden tot een tweedeling in de onderlinge verhoudingen binnen ons dorp. Het betekent een opgave aan de onderhandelende partijen om uit te stralen dat we er zijn voor iedere Waddinxvener en dat we zoeken naar gezamenlijkheid in plaats van naar tegenstellingen. Om die reden gaan we dan ook verder met onze besprekingen. Wij zullen jullie als leden op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Op dit moment wordt de fractie officieel gevormd door ondergetekende, Nikki ten Zijthoff en Henry ten Zijthoff. Mochten de onderhandelingen slagen, is Henry – tevens mede-onderhandelaar – onze wethouder kandidaat. In dat geval zal Jan van der Loo doorschuiven naar de fractie. Fleur Straver wordt mogelijk fractievertegenwoordiger. Een en ander hangt onder andere af van de combinatie met haar afstuderen. In de komende periode zullen we de portefeuilles onderling verdelen.

Halvard Jan Hettema
fractievoorzitter

Mobiliteit en veiligheid

_mbo3825PvdA/GroenLinks vindt dat we kritischer over mobiliteit in de regio moeten nadenken dan nu gebeurt. Andere plaatselijke partijen vinden het lastig om over andere oplossingen na te denken. Zij kiezen snel voor opties als:
– een nieuwe brug over de Gouwe (waar dan?),
– een tunnel onder de Gouwe (wie zal dat betalen?),
– verbreding van de A20 (waar komen de nieuwe files te staan?)
– een randweg om het dorp (wat levert dat op aan extra sluipverkeer?)

Tegelijkertijd wil men het groene karakter van het dorp behouden. Natuurlijk begrijpen ook wij dat onze regio economisch aantrekkelijk moet blijven, alleen zoeken wij liever naar andere alternatieven. Vooral voor het regioverkeer. Minder personenvervoer op provinciale- en snelwegen biedt het goederenvervoer meer ruimte. Dat is óók belangrijk voor bereikbaarheid van bedrijven.

Alternatieven zijn best te vinden:
– een veilige fietsoversteek (en opstelplaats) bij de hefbrug; in overleg met de provincie,
– goede (snel) fietsverbindingen in de regio; in overleg met regiogemeenten,
– afspraken met leveranciers voor levertijden van goederen; in overleg met OPW,
– betere aansluiting van ov in de regio; dat vraagt overleg met NS, Arriva, ProRail,
– aansluiting op fietswegennet van Gouda naar Rotterdam; in overleg met regio,
– eventueel aansluiting op het metronetwerk (vraagt wel onderzoek!).

In een sociaal-democratisch gedachtegoed (PvdA) en met voldoende inlevingsvermogen (GroenLinks) past het niet om je eigen problemen op te lossen en de ander vervolgens met jouw problemen op te zadelen. De keuze voor de randweg is er zo een. Ons probleem denken we op te lossen, we zadelen Boskoop en Hazerswoude-Dorp op met een groot probleem. In de regio zorgen we echter voor een aanzuigende werking van extra noord-zuidverkeer. Daar krijgen we zelf ook last van. Het artikel van Duurzaam Waddinxveen – HvH van 28 februari – verwijst daar indirect ook naar.

Er zijn grenzen aan de groei. Die grenzen zijn in zicht. Onze leefomgeving staat onder druk. Veiligheid is niet persé meer agenten op straat. Veiligheid is ook schone lucht in blijven ademen, nu en in de toekomst. Dat vraagt om meer evenwichtig beleid en afstappen van traditionele oplossingen!

Bericht van de lijsttrekker

Aan de leden, sympathisanten en geïnteresseerden van PvdA-GroenLinks Waddinxveen,

Nog even en de verkiezingscampagne barst in alle hevigheid los. Tijd om te laten zien dat Pvda-GroenLinks er klaar voor is. Klaar om groter te worden in de gemeenteraad van Waddinxveen. Klaar om verantwoordelijkheid te dragen als daar om wordt gevraagd. We hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat we een partij zijn die een consequente lijn uitzet, die betrouwbaar is in de keuzes, die de samenwerking zoekt, die ruimte wil scheppen voor hen die door onze samenleving buitenspel dreigen te raken en die kiest voor een groenere en milieuvriendelijke toekomst. Een omgeving waar het voor mens en dier goed toeven is. Een toekomst waarin meer wordt geluisterd naar de diversiteit in onze samenleving.

PvdA-GroenLinks is een partij die staat voor duidelijke keuzes en tegelijkertijd oog heeft voor nuances. De wereld is niet zwart-wit. De wereld is juist veelkleurig. Dat willen we vooral zo houden. Om die veelkleurigheid uit te stralen, willen we in de komende weken graag een beroep op je doen. Er is hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma, gebaseerd op de landelijke thema’s van beide partijen maar met een eigen, bijzonder, Waddinxveens karakter. Je vindt het binnenkort op onze website.

Ik vind het een eer en een mooie opgave om de komende periode als lijsttrekker de verkiezingen een gezicht te geven. Dat gezicht wil ik niet alleen zijn voor alle leden. Ik wil er ook zijn voor hen die zich kunnen vinden in de belangrijkste uitgangspunten waarvoor we binnenkort het dorp ingaan en de publiciteit zullen zoeken. Landelijk mogen we als partij onze verschillen kennen, op plaatselijk niveau zijn we een: ieder lid dat zich verkiesbaar heeft gesteld draagt de waarden uit die in ons gezamenlijke verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Iedereen die zich aangesproken voelt door onze boodschap kan zich aansluiten. Je hoeft tenslotte geen lid te zijn om ons te steunen. Besluit je na verloop van tijd dat je daar wel iets voor voelt, ben je natuurlijk altijd welkom.

Als er als lid van PvdA-GroenLinks een beroep op je wordt gedaan om mee te helpen in de verkiezingscampagne: zeg dan geen nee. Durf volmondig ja te zeggen: omdat je er trots op bent dat dit dorp meer ruimte wil bieden aan kunst, cultuur, een gezondere leefomgeving, veiligheid voor fietsers en voetgangers en nog veel meer.

Steun ons en volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram en deel berichten, zodat onze boodschap gehoord en gelezen wordt. Met een verjongde lijst, een mix van ervaring en vernieuwing, willen we de komende vier jaar onze boodschap uitdragen. Ik heb er zin in!

Halvard Jan Hettema, lijsttrekker

P.S.: zie de agenda voor de 18-punten flyer en het verkiezingsprogramma!