Coalitiebesprekingen

Sinds 26 maart zijn de VVD en PvdA/GroenLinks – beiden winnaar van een zetel tijdens de gemeenteraadsverkiezingen – met WeWa en D66 in gesprek over het vormen van een coalitie. Tijdens de coalitiebesprekingen buigen de vier partijen zich over datgene wat hen bindt. Dat gebeurt in een goede sfeer met oog voor elkaars verschillende opvattingen. Tijdens het proces hebben partijen afgesproken dat we dat in vertrouwen doen en dat de formateur degene is die als spreekbuis fungeert. Ik zal dan ook niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, tenzij daarover door de formateur (Martin Kraaijestein) al is bericht. In die zin vertel ik niet veel nieuws en herhaal slechts de informatie die al gedeeld is. Zo hebben we gesproken over de WMO, educatie, sport, kunst en cultuur.

In de beeldvorming hebben we de afgelopen periode gemerkt dat de tegenstellingen tussen de huidige coalitiepartijen en de onderhandelende partijen leidden tot gevoeligheden. Iets wat helaas altijd speelt als er sprake is van ‘winnaars en verliezers’. Wat daarvan ook de oorzaak is; het mag nooit leiden tot een tweedeling in de onderlinge verhoudingen binnen ons dorp. Het betekent een opgave aan de onderhandelende partijen om uit te stralen dat we er zijn voor iedere Waddinxvener en dat we zoeken naar gezamenlijkheid in plaats van naar tegenstellingen. Om die reden gaan we dan ook verder met onze besprekingen. Wij zullen jullie als leden op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Op dit moment wordt de fractie officieel gevormd door ondergetekende, Nikki ten Zijthoff en Henry ten Zijthoff. Mochten de onderhandelingen slagen, is Henry – tevens mede-onderhandelaar – onze wethouder kandidaat. In dat geval zal Jan van der Loo doorschuiven naar de fractie. Fleur Straver wordt mogelijk fractievertegenwoordiger. Een en ander hangt onder andere af van de combinatie met haar afstuderen. In de komende periode zullen we de portefeuilles onderling verdelen.

Halvard Jan Hettema
fractievoorzitter

Duiding uitslag verkiezingen 21-03- 2018

_mbo3825Tijdens het duidingsdebat, een noviteit in het Waddinxveense, heeft lijsttrekker Halvard Jan Hettema, gesecondeerd door Henry ten Zijthoff, de uitslag van de verkiezingen als volgt geduid.

Ons doel
De verkiezingsuitslag heeft PvdA-GroenLinks uiteindelijk gebracht wat we hadden gehoopt én verwacht. In ons verkiezingsprogramma, maar ook via sociale media, gaven we aan dat we graag bestuurlijke vernieuwing in gang willen zetten. Veel kiezers hebben dat kennelijk gewaardeerd. 
We zijn altijd helder geweest in wat we willen voor de minder draagkrachtigen in onze gemeente en het zal niemand zijn ontgaan dat we pal staan voor het behoud van het groene karakter van ons dorp en onze regio.

Hoe duiden wij de totaaluitslag?
Ik loop in het kort de verschillende partijen even langs.

De winst van de VVD is, volgens ons mede te danken aan een veranderde, frissere aanpak in de laatste jaren. D66, met wie we vaak op een lijn zitten, heeft last gehad van een landelijke tendens, vergelijkbaar met de situatie die ons vier jaar geleden dwars zat. Verantwoordelijkheid nemen wordt niet altijd gewaardeerd.

Het CDA blijf stabiel met dank aan een trouwe achterban. Datzelfde geldt mijns inziens ook voor de PCW, dat naar onze inschatting verloor door de hogere opkomst die zorgt voor een betere afspiegeling van de kiezersverhoudingen. WeWa tenslotte laat zien dat het is uitgegroeid tot een stabiele factor in ons politieke landschap.

Wat kunnen we hieruit concluderen en wat betekent dat voor het vervolg?
We hebben een duidelijke keuze gemaakt waarin bestuurlijke vernieuwing centraal staat. Wij vinden dat er in het vervolg van het proces een duidelijke rol is weggelegd voor een van de winnaars van deze verkiezingen: de VVD. We zien, naast verschillen, ook overeenkomsten in aanpak. Wat we vooral  gemeen hebben, is de drang om aan de slag te gaan met een modernere bestuurscultuur. Hun standvastigheid staat ons aan.

Met het CDA en de PCW hebben wij programmatische raakvlakken, vooral op sociaal gebied. Of dat  voldoende is om vernieuwingen in gang te zetten, is bij ons een punt van zorg. Er is de afgelopen jaren veel opgepakt, maar de openheid en communicatie verdienden niet altijd de schoonheidsprijs. Over D66 was ik al duidelijk. Met hen hebben we inhoudelijk veel raakvlakken. Ook hun toekomstbeeld en warme hart voor onderwijs spreekt ons erg aan. Wewa ten slotte is ons steeds beter gaan bevallen, vooral door de verfrissende aanpak van de fractievoorzitter.

Conclusie
Alles overziend komen we tot de conclusie dat we, als ook de andere partijen daarvoor in zijn, snel, zorgvuldig en doelmatig aan de slag willen. Een samenwerking met VVD, D66, WeWa en PvdA-GroenLinks biedt wat ons betreft goede perspectieven. Die combinatie onderstreept de verandering die wij voorstaan en representeert bovendien een ruime meerderheid van de kiezers. Gezien onze duidelijke voorkeur, vinden wij een informatieronde overbodig.

 

Verkiezingsprogramma Natuurlijk Sociaal!

Op donderdag 25 januari is het concept verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Waddinxveen uitgebreid besproken tijdens de gezamenlijke ledenvergadering. Dit heeft geleid tot een aantal mooie aanvullingen en bijstellingen. Voor de herkenbaarheid gaan we op pad met ‘dé 18 van 2018‘: een kenmerkende samenvatting van onze uitgangspunten voor de komende vier jaar. We publiceren het programma op onze website, zodat iedereen kan zien waar we ons de komende jaren op richten. We werken vanuit een gemeenschappelijke basis, samengevat met de woorden die centraal staan in onze partij: Natuurlijk sociaal! Een knipoog naar onze roots, een vooruitblik waar we met onze partij naar toe willen bewegen in Waddinxveen. Het kan immers nog steeds groener, het kan nog steeds socialer!

Alle onze programmapunten kunt u hier lezen.
Het verkiezingsprogramma 2018

Omdat het verkiezingsprogramma een hele kluif is, hebben we ook een ‘publieksversie‘ met de meest in het oog springende punten.Wel zo handig!
Dé 18 voor 2018 (en daarna).

Halvard Jan Hettema,
lijsttrekker

[de twee-wekelijkse columns van Bert de Rijke (“Woensdag Krantendag”) zijn te vinden onder Columns > Bert de Rijke]

Bericht van de lijsttrekker

Aan de leden, sympathisanten en geïnteresseerden van PvdA-GroenLinks Waddinxveen,

Nog even en de verkiezingscampagne barst in alle hevigheid los. Tijd om te laten zien dat Pvda-GroenLinks er klaar voor is. Klaar om groter te worden in de gemeenteraad van Waddinxveen. Klaar om verantwoordelijkheid te dragen als daar om wordt gevraagd. We hebben de afgelopen vier jaar laten zien dat we een partij zijn die een consequente lijn uitzet, die betrouwbaar is in de keuzes, die de samenwerking zoekt, die ruimte wil scheppen voor hen die door onze samenleving buitenspel dreigen te raken en die kiest voor een groenere en milieuvriendelijke toekomst. Een omgeving waar het voor mens en dier goed toeven is. Een toekomst waarin meer wordt geluisterd naar de diversiteit in onze samenleving.

PvdA-GroenLinks is een partij die staat voor duidelijke keuzes en tegelijkertijd oog heeft voor nuances. De wereld is niet zwart-wit. De wereld is juist veelkleurig. Dat willen we vooral zo houden. Om die veelkleurigheid uit te stralen, willen we in de komende weken graag een beroep op je doen. Er is hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma, gebaseerd op de landelijke thema’s van beide partijen maar met een eigen, bijzonder, Waddinxveens karakter. Je vindt het binnenkort op onze website.

Ik vind het een eer en een mooie opgave om de komende periode als lijsttrekker de verkiezingen een gezicht te geven. Dat gezicht wil ik niet alleen zijn voor alle leden. Ik wil er ook zijn voor hen die zich kunnen vinden in de belangrijkste uitgangspunten waarvoor we binnenkort het dorp ingaan en de publiciteit zullen zoeken. Landelijk mogen we als partij onze verschillen kennen, op plaatselijk niveau zijn we een: ieder lid dat zich verkiesbaar heeft gesteld draagt de waarden uit die in ons gezamenlijke verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Iedereen die zich aangesproken voelt door onze boodschap kan zich aansluiten. Je hoeft tenslotte geen lid te zijn om ons te steunen. Besluit je na verloop van tijd dat je daar wel iets voor voelt, ben je natuurlijk altijd welkom.

Als er als lid van PvdA-GroenLinks een beroep op je wordt gedaan om mee te helpen in de verkiezingscampagne: zeg dan geen nee. Durf volmondig ja te zeggen: omdat je er trots op bent dat dit dorp meer ruimte wil bieden aan kunst, cultuur, een gezondere leefomgeving, veiligheid voor fietsers en voetgangers en nog veel meer.

Steun ons en volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram en deel berichten, zodat onze boodschap gehoord en gelezen wordt. Met een verjongde lijst, een mix van ervaring en vernieuwing, willen we de komende vier jaar onze boodschap uitdragen. Ik heb er zin in!

Halvard Jan Hettema, lijsttrekker

P.S.: zie de agenda voor de 18-punten flyer en het verkiezingsprogramma!

Het campagneteam

Het PvdA/GroenLinks Waddinxveen campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bestaat uit:

  • Halvard Jan Hettema
  • Bernard van Duin
  • Henry ten Zijthoff
  • Jan van der Loo
  • Enno van der Velde (campagneleider)

Er is verder een ‘sociale media’ groep, die voor het campagneteam de communicatie via ‘sociale media’ doet, bestaande uit:

  • Fleur Straver
  • Nikki ten Zijthoff
  • Halvard Jan Hettema
  • Enno van der Velde