Onze mensen

Dankzij de prima uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor PvdA/GroenLinks Waddinxveen zitten wij met 3 vertegenwoordigers in de raad. En nu wij ook deelnemen aan de coalitie, hebben we ook een wethouder. Wij stellen hen hierbij aan u voor.

Onze fractie en wethouder

Halvard Jan Hettema, fractievoorzitter

Sinds 2002 woont Halvard Jan Hettema in Waddinxveen. Hij is werkzaam bij de MBO Raad in Woerden en ondersteunt door het hele land onderwijsspecialisten, managers en bestuurders in het middelbaar beroepsonderwijs op het gebied van onderwijs- en organisatieverbetering. Op kantoordagen fietst hij graag dwars door de prachtige Reeuwijkse Plassen naar zijn werk.
Politiek gezien is zijn belangrijkste drijfveer dat mensen worden gestimuleerd op hun eigen manier een bijdrage te leveren aan de Waddinxveense samenleving, met zorg voor hun omgeving en hun medemens. “Samen maken we ons dorp: daar past geen uitsluiting bij. Waddinxveen is een dorp van rust en mag wat mij betreft OOK een gemeente worden die bruist van creativiteit. Een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt”.
In zijn vrije tijd maakt hij graag muziek (hij speelt verdienstelijk piano en saxofoon), leest veel en trekt graag de natuur in. Daarnaast is hij bestuurslid van twee cultureel/maatschappelijke organisaties.

Nikki ten Zijthoff, fractielid

Nikki ten Zijthoff is een geboren Waddinxvener. Naast haar werk als sociaal werker zet zij zich in op verschillende gebieden in Waddinxveen. Politieke betrokkenheid is haar met de paplepel ingegoten. Al heeft het haar wel ruim een jaar gekost om in te zien dat ook zij vanuit politiek opzicht iets kan betekenen voor haar mede-dorpbewoners.
Nikki wil zich de komende raadsperiode gaan inzetten voor de 18 van 2018 (en daarna) van PvdA/GroenLINKS.
Hiermee wil zij een mooi Waddinxveen waar haar dochter en alle andere kinderen met plezier kunnen opgroeien. Een democratische gemeenschap waar er zorg gedragen wordt voor elkaar en waar naar elkaar geluisterd wordt.

Jan van der Loo, lid fractie

Martin Kraaijestein, wethouder


Het bestuurlijk overleg (BO)

Het bestuurlijk overleg fungeert als ‘bestuur’ van PvdA/GroenLinks Waddinxveen, en wordt gevormd door:
– Bernard van Duin en Enno van der Velde (GroenLinksGouda/W’veen/Krimpenerwaard)
– Jan van der Loo, Lottie van den Berg en Netty Heikamp (PvdA).
Het bestuurlijk overleg is de verbindende schakel naar de eigen besturen en afdelingen.
Contactgegevens bestuur: pvdagroenlinkswaddinxveen@gmail.com

Taken van het bestuurlijk overleg – het organiseren van de gezamenlijke ledenvergaderingen – het houden van voeling met de fractie en –indien wordt deelgenomen aan de coalitie- de wethouder. Ook monitort en beoordeelt het BO het functioneren van de fractie. – het in samenspraak met de besturen en leden van beide afdelingen werken aan de bredere mobilisering en bundeling van progressieve politieke krachten in Waddinxveen en de versterking van het politieke geluid in de Waddinxveense politiek en samenleving.

Werkzaamheden fractie

Werkzaamheden van de fractie zijn:
– Deelname aan de vergaderingen van de gemeenteraad.
– Voorbereiden van de gemeenteraadsvergaderingen in de fractievergadering.

Elke maand wordt een drietal vergaderingen gehouden, die bij elkaar horen en waarin ook steeds dezelfde set van onderwerpen wordt besproken.
Ter voorbereiding worden eerst twee commissievergaderingen gehouden:

  • Commissie Maatschappij en Financiën
  • Commissie Ruimte en Infrastructuur
    Tenslotte worden in de Besluitvormende Raadsvergadering de besluiten genomen.

In de commissievergaderingen worden vragen gesteld aan het College en kan het standpunt van de wethouder nader worden toegelicht en bediscussieerd
Als een fractie behoefte heeft aan verandering van een voorstel kan dit worden voorgesteld. In overleg met andere fracties worden nieuwe voorstellen besproken en bekeken op haalbaarheid. De wethouder zal uiteraard het voorstel van het College verdedigen en een mening geven over de nieuwe voorstellen van de raadsfracties.
Ter afsluiting van de commissievergadering wordt van elk agendapunt bepaald of het nog moet worden besproken in de Besluitvormenede Raad (bespreekstuk) of dat er geen behoefte is aan nadere discussie (en dus als hamerstuk wordt opgevoerd in de Besluitvormende Raad).

In de Besluitvormende Raad worden de agendapunten uit de commissies op de agenda gezet. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Als het bespreekstukken zijn, heeft elke fractie de gelegenheid om een standpunt in te nemen en te verduidelijken. Andere fracties kunnen daarop reageren. Nadat de argumenten zijn gewisseld, verdedigt het College het voorgenomen besluit en geeft ook commentaar op de standpunten van de fracties.
Indien een fractie echt een verandering wil aanbrengen in het voorstel, is er de mogelijkheid om een amendement (veelal tekstwijziging of aanvulling) of een motie (inhoudelijke verandering) in te dienen.

Na afronding van de beraadslaging over een agendapunt wordt er gestemd. Eerst over de ingediende amendementen en moties en daarna over het hele (al dan niet veranderde) voorstel.