Onze mensen

Nikki ten Zijthoff, lijsttrekker
GroenLinks
35 jaar geleden ben ik geboren in Waddinxveen. Inmiddels woon ik samen met mijn dochter Mouna en mijn kat in de Oostpolderwijk. Ik vind mijzelf sociaal, help graag anderen en vind dat we naar elkaar om moeten blijven kijken. Als je iets anders wilt, moet je daarvoor gaan. Dit doe ik in mijn werk als sociaal werker en het is ook de reden voor mij om actief te worden in de lokale politiek. Ik zet mij daarom graag de komende periode weer in als lijsttrekker van onze partij.

Martin Kraaijestein
PvdA
Op dit moment ben ik raadslid. Ik zet mij in voor een sociaal en duurzaam Waddinxveen. Ik heb ruime bestuurlijke ervaring op het terrein van politiek, zorg en cultuur. In Waddinxveen was ik voorzitter van het Historisch genootschap Waddinxveen en Stichting Vonk. Winnaar van de Waddinxveense cultuurprijs 2015. Eerder was ik politiek actief, o.m. als raadslid in Waddinxveen 1982-1994 en wethouder 1982-1990, 2020 en formateur in 2018.

Jitse Macdaniel
PvdA
Mijn naam is Jitse Macdaniel. Ik ben 26 jaar oud en getrouwd met Gerdine Macdaniel. In het dagelijks leven ben ik servicemonteur voor een machinefabriek sinds september. Daarvoor was ik werkzaam in de offshore/zeevaart. Mijn hobby’s zijn lezen, samen een serie volgen en spelletjes spelen met vrienden. Mijn belangstelling gaat uit naar politiek, klimaattroubles en technische oplossingen voor deze issues.
De reden dat ik mezelf beschikbaar stel als kandidaat voor de PVDA/GroenLinks is dat lokale politiek een stap is om iets bij te dragen aan de maatschappij en de gemeente waarin je woont. Zelf volg ik veel van de plaatselijke politiek, en hoop er deel van uit te gaan maken.

Bonne Asbjørnsen
GroenLinks
Ik ben Bonne Asbjørnsen, geboren en getogen Rotterdamse met een Noorse moeder en Nederlandse vader. Overdag ben ik algemeen directeur van een zelfstandig kinderdagverblijf zonder winstoogmerk in Rotterdam-West. In mijn vrije tijd mag ik graag tuinieren (vandaar Waddinxveen), live muziek luisteren en leer ik graag dingen te maken. Ik ben als GroenLinkser opgevoed en dat altijd gebleven. De verhuizing naar Waddinxveen in 2020 maakte het mogelijk om actief te worden voor GroenLinks. Ik hoop de komende jaren een bijdrage aan een sociaal en groen Waddinxveen te mogen leveren.

Esther Huisman
PvdA
Mijn naam is Esther Huisman. Ik ben 42 jaar en woon mijn hele leven al in Waddinxveen. In het dagelijks leven ben ik maatschappelijk werker voor de LHBTI+ gemeenschap. Gelijke kansen maar vooral gelijkwaardigheid zijn dan ook belangrijke kernwaarden voor mij. Verder ben ik voor behouden wat werkt en veranderen wat beter kan. Ik heb geen directe politieke ervaring, maar heb wel een visie over in wat voor soort maatschappij ik wil leven.

Huub Huijten
GroenLinks
Ik ben Huub Huijten, 71 jaar en sinds 1972 lid van achtereenvolgens de PPR en GroenLinks.
Mijn werkzame leven speelde zich voornamelijk af in de Openbare Bibliotheek. Daarnaast zet ik me in voor ontwikkelingssamenwerking (o.a. Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking), milieu en duurzaamheid. Dat laatste ook door mijn deelname aan de Grootouders voor het Klimaat. De lokale politiek staat bij mij niet voorop, maar ik wil de plaatselijke PvdA/GroenLinks-afdeling wel ondersteunen door een plaats op de lijst.

Henry ten Zijthoff
PvdA
Henry ten Zijthoff (69). Raadswerk is niet vrijblijvend, maar het is wel heel leuk, leerzaam en inspirerend om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de gemeente Waddinxveen en zijn inwoners. Ik heb in mijn lange periode van politieke betrokkenheid vrijwel alle denkbare bestuurlijk taken vervuld. Maar nu is het tijd om ruimte te maken voor nieuwe (jongere) raadsleden. Indien gevraagd blijf ik natuurlijk altijd bereid de nieuwe fractieleden te adviseren en/of te ondersteunen.

Halvard Jan Hettema
GroenLinks
Sinds 2002 woon ik in Waddinxveen. Tot voor kort was ik gedurende acht jaar actief voor de partij als fractievertegenwoordiger, raadslid en fractieleider. Ik ben werkzaam bij de Politieacademie in Apeldoorn als eindverantwoordelijke voor de diplomering in het politieonderwijs.
Mijn belangrijkste drijfveer is mensen te stimuleren en ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de Waddinxveense samenleving, met zorg voor de omgeving. We sluiten mensen in, we sluiten ze niet uit! Waddinxveen mag een bruisende gemeente worden. Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. In mijn vrije tijd speel ik piano en saxofoon, lees veel en trek graag de natuur in. Daarnaast ben ik bestuurslid van Stichting Vonk en GroenLinks.


Het bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg fungeert als dagelijks bestuur van PvdA/GroenLinks Waddinxveen, en wordt gevormd door:
– Halvard Jan Hettema (namens GroenLinks Gouda/Waddinxveen/Krimpenerwaard)
– Henry ten Zijthoff, Lottie van den Berg en Netty Heikamp (namens PvdA Waddinxveen).
Het bestuurlijk overleg is de verbindende schakel naar de eigen besturen en afdelingen.
Contactgegevens bestuur: pvdagroenlinkswaddinxveen@gmail.com

Taken van het bestuurlijk overleg
– het organiseren van de gezamenlijke ledenvergaderingen
– het houden van voeling met de fractie en – indien wordt deelgenomen aan de coalitie – de wethouder Het BO monitort en beoordeelt het functioneren van de fractie. In samenspraak met de besturen en leden van beide afdelingen werken we aan de bredere mobilisering en bundeling van progressieve politieke krachten in Waddinxveen en de regio. We versterken het progressieve, sociale geluid en geven invulling aan een kritisch geluid over ontwikkelingen die onze leefomgeving aantasten.

Werkzaamheden van de fractie zijn:
– Deelname aan de vergaderingen van de gemeenteraad.
– Voorbereiden van de gemeenteraadsvergaderingen in de fractievergadering.

Elke maand wordt een drietal vergaderingen gehouden, die bij elkaar horen en waarin ook steeds dezelfde set van onderwerpen wordt besproken.
Ter voorbereiding worden eerst twee commissievergaderingen gehouden: de Commissie Maatschappij en Financiën en Commissie Ruimte en Infrastructuur
Ten slotte worden in de Besluitvormende Raadsvergadering de besluiten genomen.

In de commissievergaderingen worden vragen gesteld aan het College en kan het standpunt van de wethouder nader worden toegelicht en bediscussieerd
Als een fractie behoefte heeft aan verandering van een voorstel kan dit worden voorgesteld door het indienen van moties of amendementen (aanpassen van voorstellen, zie verderop). In overleg met andere fracties worden nieuwe voorstellen besproken en bekeken op haalbaarheid. De wethouder zal uiteraard het voorstel van het College verdedigen en een mening geven over de nieuwe voorstellen van de raadsfracties.
Ter afsluiting van de commissievergadering wordt van elk agendapunt bepaald of het nog moet worden besproken (bespreekstuk) of dat er geen behoefte is aan nadere discussie (hamerstuk) in de Besluitvormende Raad).

In de Besluitvormende Raad worden de agendapunten uit de commissies op de agenda gezet. Over hamerstukken wordt niet meer gediscussieerd. Als het bespreekstukken zijn, heeft elke fractie de gelegenheid om een standpunt in te nemen en te verduidelijken. Andere fracties kunnen daarop reageren. Nadat de argumenten zijn gewisseld, verdedigt het College het voorgenomen besluit en geeft ook commentaar op de standpunten van de fracties.
Indien een fractie echt een verandering wil aanbrengen in het voorstel, is er de mogelijkheid om een amendement (veelal tekstwijziging of aanvulling) of een motie (inhoudelijke verandering) in te dienen.

Na afronding van de beraadslaging over een agendapunt wordt er gestemd. Eerst over de ingediende amendementen en moties en daarna over het hele (al dan niet veranderde) voorstel.